Vitajte

Majaplast Doľany

Spoločnosť, ktorá patrí medzi najväčších výrobcov výrobkov z polypropylénu vyrábaných technológiou zvárania, pôsobiaca na trhu od roku 1994.

Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) Ing. Ladislav Bošmanský Majaplast, Nová 519, 900 89 Častá, IČO: 43 331 041, tel.číslo: 0903 710 211, email: majaplast@majaplast.sk (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) týmto poskytujeme dotknutej osobe informácie o splnení informačných povinností podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), ako aj informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Pre účely poskytovania tovarov a služieb na základe zmluvy (najmä, nie však výlučne, kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo) je typicky dotknutou osobou kupujúci alebo objednávateľ (ďalej len „klienti alebo dotknuté osoby“) .

Aké údaje o Vás spracúvame: meno, priezvisko, adresu pre doručenie, fakturačnú adresu, iný kontakt, ak sa nezhoduje s adresou pre doručenie, resp. fakturačnou adresou, telefónne číslo, emailovú adresu, číslo platobného účtu, údaje o reklamáciách a údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali.

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá sama rozhoduje o účeloch („prečo“) a prostriedkoch („ako“) spracúva osobné údaje alebo osoba, ktorej postavenie prevádzkovateľa vyplýva z práva Únie alebo členského štátu, z ktorých pre danú osobu vyplývajú účely a prostriedky spracúvania. Prevádzkovateľom je samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) Ing. Ladislav Bošmanský Majaplast, Nová 519, 900 89 Častá, IČO: 43 331 041, tel.číslo: 0903 710 211, email: majaplast@majaplast.sk

Právne základy a účely spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom

Na účel poskytovania tovarov a služieb, ako výkonu podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa sa spracúvajú osobné údaje na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Na účel (i) poskytovania tovarov a služieb prevádzkovateľom je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, príp. plnenia zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, na účel (ii) zabezpečovania súladu s právnymi predpismi je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia, na účely (iii) týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov je právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a na účely (iv) personalistiky a spracovania miezd je právnym základom plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a na marketingové účely (v) je právnym základom súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Spracovanie osobných údajov na základe plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Ako fyzická osoba môžete u prevádzkovateľa nakupovať tovar, objednávať služby a vstupovať do záväzkových vzťahov na zhotovenie diela. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby na právnom základe plnenia zmluvy sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané za účelom realizácie kúpy tovarov, poskytovania služieb alebo plnenia záväzkov zo zmlúv o dielo, doprave tovaru, platbe za tovar a ich prípadnej reklamácii.

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Kúpou tovaru, zhotovením diel a využitím služieb prevádzkovateľa sú osobné údaje dotknutej osoby týkajúce sa zrealizovanej kúpy, poskytnutej služby, alebo zhotovenia diela uchovávané na základe jeho oprávneného záujmu (bez súhlasu dotknutej osoby), ktorým zabezpečuje prevádzkovateľ ochranu svojich právnych nárokov.

Spracovanie osobných údajov na základe splnenia zákonnej povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)

Na zabezpečenie splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z priadnej hodnoty, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané bez jej súhlasu po dobu, ustanovenú v uvedených právnych predpisoch, najmenej však po dobu 10 rokov odo dňa vystavenia účtovného dokladu o zrealizovanej platbe.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané najviac po dobu potrebnú na naplnenie účelu, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

- Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva prevádzkovateľ počas desiatich (10) rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;

- Účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy a účtovný rozvrh sa uchováva počas desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje klientov sú prevádzkovateľom sprístupnené len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, ako sú zamestnanci prevádzkovateľa, osoby spolupracujúce s prevádzkovateľom, spracovateľom účtovníctva a poskytovateľom softvérového vybavenia.

Práva dotknutej osoby

- Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, - Právo namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania, - Právo požadovať prístup k osobným údajom, - Právo na prenosnosť osobných údajov, - Právo na opravu osobných údajov, - Právo na vymazanie osobných údajov, - Právo namietať spracúvanie osobných údajov, - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, - Právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú alebo podobne významne ovplyvňujú dotknutú osobu, - Právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR v zmysle § 100 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Späť

Adresa spoločnosti

Ing. Ladislav Bošmanský Majaplast

900 88 Doľany pri Častej 434 (areál družstva PVOD Doľany)

IČO: 433 310 41

Email:majaplast@majaplast.sk

Tel.: 0903 710 211

Sociálne siete